Αναζήτηση
Προχωρημένη Αναζήτηση
 
  ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ  
  ΣΚΟΠΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ - ΕΦΟΡΟΙ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΓΙΑ TH ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ  
  ΣΥΜΠΟΣΙΑ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  
  H ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «COSMO ECHO - ΣΥΝΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ»  
  «COSMO ECHO» - GREECE 2007
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ «COSMO DANCE»  
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ  
     
    
ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
Έννοια και διαχείριση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
Περιγραφή του μοντέλου «Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Ενεργητικής Δράσης».
Ανάλυση και εφαρμογή του μοντέλου ΠΔΕΑ και προοπτικές,
για τη ανάπτυξη  της πολιτιστικής Δραστηριότητας

 
 «Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας».
 
 
 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2012

 
     
 
 
  
ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
Έννοια και διαχείριση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
Περιγραφή του μοντέλου «Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Ενεργητικής Δράσης».
Ανάλυση και εφαρμογή του μοντέλου ΠΔΕΑ και προοπτικές, για τη ανάπτυξη        της πολιτιστικής Δραστηριότητας
 
 «Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας».
 
 
 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2012
---------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την εργασία αυτή επιδιώκεται  να αναλυθεί  η έννοια   και οι βασικές αρχές που αφορούν τη διαχείριση  των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Περιγράφεται  το επιστημονικό μεθοδολογικό μοντέλο οργάνωσης διαχείρισης και αξιολόγησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ονομάζεται «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης»-ΠΔΕΑ,  με στόχο να δώσει ένα επιστημονικό εργαλείο  στους πολιτιστικούς manangers, ως προiόν των δυναμικών προκλήσεων της ψηφιακής τεχνολογίας στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης.   Επιχειρείται η αποτύπωση των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που αφορούν το  Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας-(ΔΦΦΛ),  δίνοντας έμφαση στις παραμέτρους διοργάνωσης  και στην εφαρμογή του μοντέλου ΠΔΕΑ σε αυτό.
Επίσης εξετάζεται ο θεσμός των  φεστιβάλ και ο τρόπος διοργάνωσής τους  από τους  Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα, εντοπίζοντας ταυτοχρόνως και τον ιδιαίτερο πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό ρόλο τους  μέσα από την αποστολή που επιτελούν.
Λέξεις κλειδιά: πολιτιστικός manager, πολιτιστικές δραστηριότητες, φεστιβάλ, νέες τεχνολογίες, δημόσιο συμφέρον, διαχείριση.
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση δεδομένων και η μελέτη περίπτωσης. Θέλοντας να προσεγγίσουμε τα φεστιβάλ και συγκεκριμένα το  διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ Λευκάδας,  αναλύουμε με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και του διαδικτύου την έννοια και τη διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  και τα βασικά σημεία του μεθοδολογικού μοντέλου οργάνωσης διαχείρισης και αξιολόγησης: «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης».  Στη συγκεκριμένη πολιτιστική δραστηριότητα-(ΔΦΦΛ),  αναλύεται και αξιολογείται η μεθοδολογία οργάνωσης διαχείρισης και ανάπτυξής της. Με την πολύτιμη βοήθεια της υπεύθυνης του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας κυρίας Ιωάννας Φίλιππα, τα προγράμματα του φεστιβάλ, τις  καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο, σχετικά με το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας, αναλύεται η συγκεκριμένη πολιτιστική δραστηριότητα βάσει της παραπάνω μεθοδολογίας.
Τέλος εξάγουμε συμπεράσματα εφαρμογής του συγκεκριμένου μεθοδολογικού μοντέλου. Η μελέτη περίπτωσης είναι μια ιδανική μεθοδολογία, όταν απαιτείται μια ολιστική, σε βάθος ανάλυση. FeaginJ.,OrumA.,SjobergG.:1991
 
1οΚΕΦΑΛΑΙΟ- Θεωρητική ανάλυση
 
1.1 Πολιτισμός-έννοια
Η UNESCO ορίζει τον πολιτισμό ως ολόκληρο το πλέγμα των πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν μια κοινωνία ή κοινωνική ομάδα, και αποτελούν τα στοιχεία της πολιτισμικής της ταυτότητάς. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τρόποι ζωής, παραδόσεις, αντιλήψεις, τέχνες-γράμματα, και στο σύστημα των ηθικών αξιών τους εντάσσονται τα θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου. Περιλαμβάνει τόσο τον επίσημο όσο και τον λαϊκό πολιτισμό και δεν περιορίζεται στην υπάρχουσα πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εμπλουτίζεται συνεχώς από τη Μνήμη και τη Δημιουργικότητα.(http://portal.unesco.org/culture/en/ev,(10-2-12))
    «Culture may even be described simply as that which makes life worth living».(EliotT.S,1948:27)   

Raymond_William1976:87-93,236-8     
    
  1.2 Έννοια πολιτιστικής δραστηριότητας
   Ως «Πολιτιστική δραστηριότητα» νοείται η δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προστασία, αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στην ενίσχυση και προβολή του νεότερου και σύγχρονου πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε δράση που αποσκοπεί στην παραγωγή, καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, των εικαστικών τεχνών.(ν.3525/2007)
Βάσει του  παραπάνω ορισμού συνάγεται ότι η έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι πολυδιάστατη 
και ποικιλόμορφη. Π.χ. οι  πολιτιστικές δραστηριότητες για τα εικαστικά, φωτογραφία, θέατρο, 
 χορό, κινηματογράφο, διαμορφώνονται και αναπτύσσονται βάσει ορισμένων κριτηρίων, τα οποία είναι 
σκόπιμο να έχουν ως κοινό παρονομαστή τις αρχές του γενικού-(δημόσιου) συμφέροντος όπως ορίζονται 
εκ του νόμου. Έτσι θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανάπτυξη των απαραίτητων διαδικασιών 
για την παραγωγή, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των 
πληροφοριών και της γνώσης. ΕυγενίαΜπιτσανη,2008:8
 
 
 
   1.3 Διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
     Η οργάνωση και το μάνατζμεντ των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, βασίζεται στους κανόνες και τις μεθόδους του μοντέλου performance management (Yoemanet_al.:2004:14)
     και γενικότερα στους κανόνες και  μεθόδους των επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες αναλύονται στα εξής στάδια:
     1.Σύλληψη ιδέας: Αυτό που θα εμπνεύσει και άλλους να εργαστούν για την υλοποίησή της.
     2.Σχεδιασμός:Το στάδιο αυτό απαιτεί τον καθορισμό των στόχων και της σκοπιμότητας της πολιτιστικής δραστηριότητας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, αφορούν ζητήματα πρακτικά και ζωτικά για τη διοργάνωση γι αυτό απαιτείται προσοχή, ρεαλισμός και ευρηματικότητα.
      3.Προετοιμασία και παραγωγή: Διευθετούνται νομικά και διαχειριστικά ζητήματα  όπως διαπραγματεύσεις που αφορούν τη «φιλοξενία» της πολιτιστικής δραστηριότητας, την υπογραφή των αναγκαίων συμφωνητικών και συμβάσεων, υλικό για ΜΜΕ και διαφήμιση, προετοιμασία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύμπνοια και ομαλή συνεργασία των συντελεστών, για τη διευθέτηση ζητημάτων που θα  προκύψουν.
      4.Λειτουργία-Υλοποίηση: Συνέντευξη τύπου, όπου δίνεται το στίγμα του φεστιβάλ, εγκαίνια, έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ρύθμιση οικονομικών θεμάτων, σύνταξη  τελικού προϋπολογισμού, επαφές με δημοσιογράφους, συλλογή  δημοσιευμάτων-κριτικών , σφυγμομέτρηση του κοινού, συνεχής φύλαξη-περιφρούρηση, καθαρισμός του χώρου πραγματοποίησης της εκδήλωσης και τέλος αποξύλωση-αποσυναρμολόγηση και επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάσταση.
     5.Αποτίμηση–Αξιολόγηση:Το τελικό στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου της διοργάνωσης και ερευνάται αν εκπληρώθηκαν οι αρχικοί στόχοι. Εντοπίζονται και αναλύονται οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διοργάνωση και διερευνάται ο βαθμός ανταπόκρισης του  κοινού. Τέλος κατατίθενται ιδέες για την επόμενη διοργάνωση.
    Αικ.Κοσκινά -Γλύτση 1992,Κεφ.3:143-144.
Βασική  εφαρμογή του Επιχειρηματικού μάνατζμεντ  που υιοθετείται κατά τον σχεδιασμό των φεστιβάλ, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός  . Βασικοί άξονες του τελευταίου είναι η εξεύρεση του οράματος, που θα υπηρετήσει το συγκεκριμένο φεστιβάλ στην κοινωνία και στον πολιτισμό, αλλά και ο καθορισμός της αποστολής                                                                                                    Πέραν του καθορισμού των μακροπρόθεσμων στόχων και αξιών, καθοριστικής σημασίας είναι  ο σαφής προσανατολισμός του όλου εγχειρήματος και η ανάγκη ορισμού ξεκάθαρου μηνύματος, προς αποφυγή παρανοήσεων και αποπροσανατολισμού του ενδιαφερόμενου κοινού. HansenK.,KlaicD.,BolloA.,DiStefano E.,BacchellaU.:2003:6,7.
1.3.1 Φεστιβάλ
Το φεστιβάλ, έχει τη ρίζα του στη λέξη festae-festum(λατιν),feast(αγγλ), που σημαίνει γιορτή.
Το ελληνικό λεξικό Τεγόπουλου–Φυτράκη ορίζει το φεστιβάλ σαν μια «πανηγυρική καλλιτεχνική εκδήλωση ή σειρά εκδηλώσεων», (Τεγόπουλος–Φυτράκης16η έκδοση:816), ενώ το International Dictionary of Event Management το ορίζει σαν «ένα δημόσιο εορτασμό που μεταφέρει, μέσα από ένα καλειδοσκόπιο εκδηλώσεων, συγκεκριμένα νοήματα στους συμμετέχοντες και στους θεατές». The_International_Dictionary_of_Event_Management:2001:78
Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στις γιορτές. Ανατρέχοντας στην Αρχαιότητα θα διαπιστώσουμε ότι για κάθε σημαντική έκφανση της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής τους, οι αρχαίοι Έλληνες θέσπιζαν και διοργάνωναν γιορτές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικής πολιτιστικής πολιτικής είναι τα  φεστιβάλ ή «mega events», τα οποία δεν αντιμετωπίζονται  ως απλές εκδηλώσεις ή εορτασμοί. Οι πόλεις  χρησιμοποιούν τα φεστιβάλ για να ενισχύσουν την εικόνα τους και να αναγνωριστούν διεθνώς ως πόλοι έλξης.
 Η μεγάλη προσφορά φεστιβάλ, ο ανταγωνισμός για τα μεγάλα πολιτιστικά  γεγονότα και η μεγάλη δημοσιότητα που δίνεται από τα ΜΜΕ, απαιτούν προσεκτική διαχείριση και ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου.(Κόνσολα_Θ.,Ιωαννίδης_Γ.,2005:225-246)
Τα φεστιβάλ μουσικής και χορού εμπίπτουν στην κατηγορία των «special events».
Για τον επισκέπτη, το «special event» αποτελεί ευκαιρία ψυχαγωγικής, κοινωνικής ή πολιτισμικής εμπειρίας που ξεφεύγει από το σύνηθες φάσμα επιλογών και τα πρότυπα της καθημερινής εμπειρίας.(Donald_Getz,1997). Σύμφωνα με τον Getz, τα ειδικά events προσδιορίζονται κυρίως από το πλαίσιο που τοποθετούνται, και τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν την ατμόσφαιρα ενός event είναι τα εξής: Το εορταστικό πνεύμα, η μοναδικότητα, η ποιότητα, η αυθεντικότητα, η παράδοση,  η φιλοξενία, το θέμα και ο συμβολισμός του.
Πρόκειται, για «συμβάντα» τα οποία λαμβάνουν χώρα συνήθως σε κάποιον εξωτερικό χώρο και  χαρακτηρίζονται  από την έννοια της εποχικότητας.
 Η διοργάνωση ενός φεστιβάλ εμπλέκει ποικίλους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εγκαίρως από τους διοργανωτές και η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση των επιπτώσεών τους σε επίπεδο κοινωνικό-πολιτικό και φυσικό-περιβαλλοντικό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων για  διευκόλυνση  της ασφαλούς προσέλευσης και  παραμονής του κοινού  κατά τη διάρκεια του event. Σε επίπεδο διαχείρισης,   είναι  σημαντικό οι διοργανωτές να εντοπίσουν και να μεγιστοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις του event προσπαθώντας παράλληλα να αποκλείσουν αρνητικές επιπτώσεις.
 Τα παραπάνω είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν με σαφείς όρους στο σχεδιασμό προώθησης και υλοποίησης του φεστιβάλ και να γνωστοποιηθούν  καταλλήλως στα εμπλεκόμενα μέρη.
Ένα φεστιβάλ, μπορεί να θεωρηθεί  ως τόπος συνάντησης  των επιθυμιών και προσδοκιών των συντελεστών του, ο συσχετισμός των οποίων αποτυπώνεται σχηματικά ως ακολούθως:
                       


 
Η επιτυχής διαχείριση ενός φεστιβάλ έγκειται στον συντονισμό των εμπλεκομένων, οι οποίοι έχουν ενδεχομένως αλληλοεπικαλυπτόμενα ή αντικρουόμενα συμφέροντα ως προς την έκβασή του.
Συνήθως ο φορέας διοργάνωσης συνεργάζεται με άλλες εταιρείες αλλά και με δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση των σχεδίων του. Είναι προφανές, ότι κάθε εταίρος τοποθετεί το φεστιβάλ σε  διαφορετικά πλαίσια, εξυπηρετώντας τα προσδοκώμενα για τον καθένα διαφορετικά οφέλη και σκοπιμότητες.
 Έτσι, η ανάλυση του «εξωτερικού» περιβάλλοντος  του event είναι καίριας σημασίας για τη διαχείρισή του. Προς αυτή την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν δύο σημαντικά μεθοδολογικά εργαλεία. Οι αναλύσεις PEST και SWOT.
    Ανάλυση PEST: -πολιτικοί/νομικοί παράγοντες, όπως σταθερότητα πολιτικού συστήματος, νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν οργάνωση και  συνεργασίες, διακρατικές-εμπορικές συμφωνίες.
-οικονομικοί παράγοντες. Το οικονομικό περιβάλλον,  επηρεάζει τους όρους διεξαγωγής  και την έκβαση της διοργάνωσης με ποικίλους τρόπους όπως πληθωρισμός, απασχόληση και ανεργία.
-κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες όπως δημογραφικά δεδομένα απαραίτητα κατά τον σχεδιασμό του φεστιβάλ σε ότι αφορά το κοινό που απευθύνεται,  θρησκεία, γλώσσα, πολιτισμικές επιρροές, περιβαλλοντική ευαισθησία κοινού.
-τεχνολογικοί παράγοντες. Μ.Μ.Ε,  Διαδίκτυο,  τεχνολογίες μικρότερου κόστους και υψηλής ποιότητας,  που επιτρέπουν περισσότερο καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, νέα κανάλια διανομής και νέους τρόπους προβολής και επικοινωνίας.
- Περιβαλλοντικοί, Ηθικοί παράγοντες.                                                                                                                

Ανάλυση SWOT
:  Οι ευκαιρίες και οι απειλές αφορούν στο περιβάλλον, ενώ τα δυνατά σημεία και   οι αδυναμίες αφορούν στις πρακτικές του οργανισμού για  προώθηση του «πολιτιστικού προϊόντος».                     -Strengths: πράγματα που είναι καλά στο παρόν.  -Weaknesses: πράγματα που είναι άσχημα στο  παρόν.  -Opportunities: πράγματα που θα είναι καλά στο μέλλον.-Threats: πράγματα που θα είναι άσχημα στο μέλλον.  ΔημήτρηςΓκούσκος,Ακαδ.ετος:2005-6:5-14 (15/2/12).
    1.3.2.  Πολιτιστικές δραστηριότητες & νέες συνθήκες
   Οι κλασικοί τρόποι διαχείρισης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δεν παύουν να διατηρούν την αξία τους. Αποτελούν αναγκαία μεν αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την επιτυχία τους, διότι θα πρέπει ο πολιτιστικός διαχειριστής να λάβει υπόψη του τις νέες συνθήκες (πολιτικοοικονομικές, πολιτισμικές και κυρίως τεχνολογικές) που έχουν διαμορφωθεί και επηρεάζουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι.
 Ο πολιτισμός, οι νέες τεχνολογίες και η γνώση, διαμορφώνουν το πολιτισμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων πολιτιστικής διαχείρισης και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο πολιτισμός στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης, αναπτύσσεται δυναμικά σε δύο διαφορετικά, συμπληρωματικά και παράλληλα τοπία.
Στο πραγματικό και ψηφιακό τοπίο του πολιτισμού.(ΓκαντζιάΓ.2007:3).                                                                                                                                                                                
Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα  που αφορούν την διαμόρφωση, διαχείριση και                               προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης ενός καινοτόμου μοντέλου που ονομάζεται
«Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης»-(ΠΔΕΑ).   
 
 

                       Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου ΠΔΕΑ                                                                                                                                 
       Πηγή:Γκαντζιάς Γ.:2007. Ο Πολιτισμός στην Ψηφιο-επικοινωνιακή Παγκοσμιοποίηση (Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θεσ/νίκη)
   Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού αναλύονται εκτενώς στην επιχειρούμενη προσπάθεια εφαρμογής του μέσα από το ΔΦΦΛ.
          1.3.2  Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα του Πολιτισμού

 •     Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα επαναπροσδιορίζουν τον παραδοσιακό ρόλο  των φορέων που διαχειρίζονται και κατέχουν την πολιτισμική κληρονομιά σε ότι αφορά στην τεκμηρίωση, στην παρουσίαση και στην προβολή της στο ευρύ κοινό.
 • Η εξέλιξη των ΤΠΕ, προσφέρει στις τοπικές κοινότητες νέες δυνατότητες συμμετοχής και δημοσιοποίησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς σε τοπικό, εθνικό και ακόμη και διεθνές επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού
 • Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διεθνή κοινότητα, έχει αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες, κυρίως στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 •  Η διαχείριση και διάδοση του ψηφιοποιούμενου και διασωζόμενου υλικού περιλαμβάνει τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν την διαλειτουργική χρήση του για έρευνα, μάθηση, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη νέων δημιουργικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας.
 Είναι φανερή η ανάγκη ανάλυσης της προοπτικής αυτής, και των επιπτώσεων που θα προκαλέσει στους εμπλεκόμενους πολιτιστικούς φορείς.                                                                                        
 
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    -  Μελέτη περίπτωσης
2.1    Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας                                                             
 Το Δ.Φ.Φ. Λευκάδας συμπληρώνει  φέτος 50 χρόνια ζωής. Πρόκειται για ένα θεσμό που προωθεί, με την ίδρυσή του το 1962 από τον Αντώνη Τζεβελέκη, την ιδέα της ειρήνης, της φιλίας, της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των λαών του κόσμου μέσα από τις λαϊκές μορφές τέχνης του χορού και της μουσικής.
http://www.lefkada.gr/pages.asp?pageid=44&langid=1, http://www.lefkasculturalcenter.gr/festival.php
 
2.2  Διαχείριση ΔΦΦΛ με βάση το επιστημονικό μεθοδολογικό μοντέλο                                                                                    «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης»-(ΠΔΕΑ)
  Με αφορμή τα πενηντάχρονα λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδος(Δ.Φ.Φ.Λ.), θα εξετάσουμε αυτό, μέσα από τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πλαισίων ενεργοποίησης και ανάπτυξης  της πολιτιστικής αυτής δραστηριότητας σύμφωνα με το μοντέλο ΠΔΕΑ. 

Η πολιτιστική δραστηριότητα «ΔΦΦΛ» για να αναπτυχθεί σύμφωνα με το μοντέλο ΠΔΕΑ πρέπει να προσδιορίζεται από:
Α)Τον «Πυρήνα Λειτουργίας της Δραστηριότητας»,
ο οποίος συντελεί στη διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας «ΔΦΦΛ». Σύμφωνα με το μοντέλο ΠΔΕΑ το φεστιβάλ είναι σκόπιμο να έχει ένα λειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες που  είναι:  η ταυτότητα, η καινοτομία και οι
επιπτώσεις της πολιτιστικής δραστηριότητας.
 Η ταυτότητα σκοπό έχει να προσδώσει την απαιτούμενη αναγνωρισιμότητα  στην  πολιτιστική δραστηριότητα «ΔΦΦΛ», που σχετίζεται με τους στόχους τις σκοπιμότητες και τις αρχές του
γενικού συμφέροντος.
Η καινοτομία σκοπό έχει να αναδείξει την πολιτιστική δραστηριότητα στο ψηφιακό, και στο πραγματικό τοπίο με βάση τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και την υιοθέτηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.( πολυμέσων και διαδικτύου). Η πολιτισμική διαχείριση πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων πληροφορικής για την προβολή, διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Οι επιπτώσεις σκοπό έχουν να επισημανθούν οι θετικές και αρνητικές συνέπειες για τη συγκεκριμένη πολιτιστική δραστηριότητα ως προς την τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια απήχηση, στο πολιτισμικό, πολιτικό-οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στην κοινωνία των
πληροφοριών και της γνώσης.
Β) Τον «Πυρήνα Διαχείρισης της Δραστηριότητας», ο οποίος συμβάλλει στη διαμόρφωση του συστήματος αποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτιστικής δραστηριότητας «ΔΦΦΛ».
 Υπάρχουν πέντε διαχειριστικά πεδία.
Η αντίληψη. Διαμορφώνεται με βάση τις γνώσεις, την εξειδικευμένη παιδεία και την ικανότητα των πολιτιστικών διαχειριστών για τη διοργάνωση, διαχείριση, προβολή και προώθηση της μιας Πολιτιστικής Δραστηριότητας όπως αυτή  του ΔΦΦΛ.
Η κατανόηση. Διαμορφώνεται με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις των πολιτιστικών διαχειριστών για να προσδιορίζουν  τα μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα,  τις δυσκολίες ανάπτυξης και ετοιμότητας ως προς τη διαχείριση κρίσεων μέσα στο περιβάλλον ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας.
Η υιοθέτηση. Αναφέρεται στις δυνατότητες που έχουν οι πολιτιστικοί διαχειριστές, να προσαρμόζουν και να δημιουργούν καινοτόμες στρατηγικές, τακτικές και αντιλήψεις στην ανάπτυξη
και διαχείριση της πολιτιστικής δραστηριότητας του ΔΦΦΛ.
Η υλοποίηση. Πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις δυνατότητες που έχουν οι πολιτιστικοί διαχειριστές με τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτουν  να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα σχέδια αποτελεσματικής υλοποίησης του ΔΦΦΛ.
Οι αρχές του γενικού–δημοσίου συμφέροντος. Διαμορφώνονται βάσει της  αντίληψης, κατανόησης, αποδοχής και εφαρμογής της έννοιας και των αρχών του γενικού(δημοσίου) συμφέροντος προκειμένου:
     α) Να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες υποδομές, της πολιτιστικής εκδήλωσης του «ΔΦΦΛ», στη βάση ανθρωποκεντρικών συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης  που συντελούν στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων
    β) Να διασφαλιστούν αξιόπιστες, αντικειμενικές και αξιοπρεπείς πηγές χρηματοδότησης.  Iδιαίτερα σήμερα σε μια εποχή οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης, οι πολιτιστικές δραστηριότητες για να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται  πρέπει να:
-Διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή στα ανθρωποκεντρικά συστήματα διαχείρισης  στο
ψηφιακό και πραγματικό γίγνεσθαι.                                                                                                                 
-Υιοθετούν καινοτόμα μοντέλα ανάπτυξης  προγραμμάτων χορηγίας, συμβατά με τα ανθρωποκεντρικά συστήματα διαχείρισης στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, όπως το μοντέλο που ονομάζεται  «Σύστημα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Χορηγιών» (ΣΔΑΧ)                      -Ανασυγκροτούν τις πολιτικές και  στρατηγικές τους,  ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις οργανωτικές τους δομές σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις  του κυβερνοχώρου και του Διαδικτύου (net-generation) στο τοπίο της Ψηφιο-Επικοινωνιακής Παγκοσμιοποίησης. Γι΄ αυτό απαιτείται προσδιορισμός των προδιαγραφών αξιολόγησης των προγραμμάτων χορηγιών με την υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων στρατηγικής για της χορηγίες υιοθετώντας  μοντέλα στρατηγικής για τις χορηγίες όπως το μοντέλο «Στρατηγική Αξιοποίησης Χορηγιών » (ΣΑΧ)        
Η περιφερειακή ανάπτυξη, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και  τη δημόσιο συμφέρον, συνθέτουν ένα δυναμικό πλαίσιο παραγωγής, διαχείρισης και προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.        Γ.Γκαντζιάς (2010 :40-44).
 
2.3  Διαπιστώσεις-Προτάσεις.
Η περιγραφή  του ΔΦΦΛ  μέσα από έναν ολοκληρωμένο πολιτισμικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την υιοθέτηση του επιστημονικού μοντέλου «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης»-(ΠΔΕΑ) και τις αρχές του γενικού  συμφέροντος,  μας επιτρέπει να κάνουμε ορισμένες διαπιστώσεις και προτάσεις: Το νησί της Λευκάδας  έχει  πλούσια  καλλιτεχνική και λογοτεχνική παράδοση. Τα εξαιρετικής ομορφιάς τοπία, ο συνδυασμός θάλασσας , ορεινών χωριών και τοπίων και η εύκολη πρόσβαση στην ηπειρωτική Ελλάδα, αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, και στοιχεία για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού  καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους.
Η πολιτιστική δραστηριότητα του ΔΦΦΛ θα πρέπει  στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πολιτισμικού σχεδιασμού, (Γιορτές Λόγου και Τέχνης, παράλληλα δρώμενα κλπ), να αφορά στην αναγνώριση-εδραίωση και προβολή της ταυτότητας της πόλης, αλλά και στην βελτίωση της συνολικής της εικόνας. Αυτό σημαίνει αλλά και απαιτεί:
  α)-Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων με την πραγματοποίηση έργων υποδομής και
  β)-Μετατροπή της περιοχής σε ένα πολιτισμικό προϊόν αξιοποιώντας ιστορικά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, χώρους ανοιχτούς  διαμορφωμένους κατάλληλα, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
 Παράδειγμα αποτελεί το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, όπου αξιοποιώντας 4 παλιές βιοτεχνικές μονάδες αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα.  (Εκπαίδευση, συλλογές, και άλλες μορφές πολιτιστικών δραστηριοτήτων)  http://www.ketepo.gr/
Για να υπάρξει  ανάπτυξη  θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βάσει του νέου χάρτη Τ.Α.,(ν.3852/10), να προβεί σε αναθεώρηση κάποιων αντιλήψεων, πρακτικών και  στόχων, επικαιροποίηση των παγίων διαδικασιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και να βασιστεί σε εξειδικευμένους επιστήμονες και ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα πολιτισμού και ανάπτυξης
Η πρώτη δράση σχετίζεται µε το νησί  σαν ενιαίος δήμος, όπως: Προβολή  ντόπιων παραδοσιακών προϊόντων (πχ φακές, κρασί, μέλι, αλλαντικά), εκθέσεις έργων λαϊκής τέχνης και ανάδειξη εθίμων από την καθημερινότητα των κατοίκων. Εγκαταλελειμμένα  κτίρια, παλιές βιοτεχνίες παραδοσιακών
προϊόντων, μπορούν να αποκτήσούν  την προηγούμενη χρήση τους παράγοντας προϊόντα,  έστω και  για εκπαιδευτικούς-μουσειακούς σκοπούς. Συνηθισμένη είναι η διαμόρφωση πρώην βιομηχανικών κτιρίων σε πολιτιστικούς πολυχώρους (βλ. Γκάζι-Αθήνα, Εργοστάσιο Τσαλαπάτα-Βόλος κλπ). Ανάλογη τάση εμφανίζεται σε πολλά  λιμάνια, τάση που ξεκίνησε από μεγάλα λιμάνια του βορρά (Ρότερνταμ, Αμβούργο) και κατόπιν Βαρκελώνη με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες 1992, και υιοθετείται σήμερα και από ελληνικές πόλεις –λιμάνια, όπου το «παλιό λιμάνι» εγκαταλείπεται,
δίνοντας χώρο σε νέες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.
(ΚαραχάληςΝ.,ΚυριαζόπουλοςΕ.,ΛουράντοςΝ.,2005).
Δυστυχώς, η έλλειψη πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής συνείδησης είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των ψαροκάικων που κουβαλούσαν μια ιστορία και μια ναυπηγική τέχνη, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. (Αρ. Φύλλου 47, 24 Ιανουαρίου 2011)
- Προβολή και αξιοποίηση της ιστορίας του νησιού μέσα από αρχαιολογικούς χώρους,  ιστορικά κτήρια, ναούς, γειτονιές, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το φρούριο, μουσεία βιβλιοθήκες.
Η Μαλτέζα Σιμόνε Μίτζι,  στην ετήσια συνάντηση των βραβείων της Europa Nostra της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων για την προστασία της Ιστορικής Κληρονομιάς και της Φύσης στη Λισσαβώνα, τονίζει: «Εδώ και πολλά χρόνια, το νησί έχει προσελκύσει πολλές ξένες κινηματογραφικές παραγωγές από τις ΗΠΑ. Όχι μόνο ενοικιάζουν κάποια από τα κάστρα του νησιού, προσέχοντας πάντα να μην δημιουργήσουν φθορές, αλλά προσλαμβάνουν και Μαλτέζους για διάφορες εργασίες».    καθημερινή 16-06-12
Χρήση των σύγχρονων  πολιτιστικών χώρων για προβολή του νησιού από εικαστικούς. Αναδιάρθρωση της διοικητικής λειτουργίας του Πνευματικού  Κέντρου για καλύτερη αποτελεσματικότητά. Δημιουργία μόνιμων ομάδων με έμπειρους ανθρώπους που θα έχουν την καλλιτεχνική ευθύνη  της προετοιμασίας και οργάνωσης του Φεστιβάλ  και των άλλων εκδηλώσεων.
Στο πλαίσιο του ΔΦΦΛ:
Ο χώρος παίζει σημαντικό ρόλο. Εξαρτάται κάθε φορά τι θέλουμε. π.χ. ένας θεατρικός χώρος-μόνιμος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές σε αντίθεση με τα site spesifics  που έχουν να κάνουν με εξωτερικούς δημόσιους χώρους και τη συμμετοχή του κοινού στα δρώμενα.
 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  πρέπει να λαμβάνουν χώρα παράλλήλα με το φεστιβάλ.
Στόχος  η περαιτέρω  ενημέρωση χορευτών, δασκάλων, ακαδημαϊκών και φίλων του χορού. (Μ.Βινιεράτου,1992.:227-233)
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για τη διαχείριση του φεστιβάλ όπως:

 •  Προετοιμασία, σχεδιασμός,  προβολή - ενημέρωση.
 • Υλοποίηση-παρουσίαση, ψηφιακή καταγραφή-αποτύπωση, ανάδειξη και προβολή  μέσω του διαδικτύου.
 • Ασφαλής υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή - αποθήκευση και αρχειοθέτηση  του ψηφιοποιημένου υλικού που αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά και εκπαιδευτικό υλικό εξασφαλίζοντας οφέλη όπως:
 • δυνατότητα εύκολης πρόσβασης
 •  δυνατότητες επεξεργασίας του υλικού.
 • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών όπως τηλεδιάσκεψη, απομακρυσμένη πρόσβαση
 • Υψηλές ταχύτητες  και  μετάδοση σε real time.      
 •  Υψηλό δείκτη αποτελέσματος /κόστους
 • Κεντρική Διαχείριση-
 • Ασφάλεια και  Προστασία με (ειδικά δικαιώματα σε χρήστες και πόρους, και τη passwords)
 • Διαδραστικότητα.
Η άϋλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως ο χορός κα η παράδοση, έχει διττό χαρακτήρα: Τυγχάνει προϊόν παράδοσης και ταυτόχρονα είναι ένα ζωντανό κομμάτι μιας διαρκώς εξελισσόμενης πολιτιστικής πραγματικότητας. Αυτό την καθιστά πιο ευάλωτη σε κινδύνους όπως φαινόμενα παγκοσμιοποίησης, ομογενοποίησης, αφομοίωσης και έλλειψης πόρων. Θεματοφύλακας της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η ανθρώπινη διάνοια, και νέες τεχνολογίες αποτελούν το όχημα.

   Δυνατότητα πρόσβασης στο internet των επισκεπτών μέσα από δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα σε επιλεγμένα σημεία. Σήμερα η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό
   Oι πολιτιστικοί διαχειριστές δέχονται την πρόκληση της δυναμικής ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής τεχνολογίας. Η πολιτιστική βιωσιμότητα του  εξαρτάται από την  προσαρμογή  στις νέες τεχνολογίες και την πολιτιστική πολιτική που θα εφαρμόσει το Πνευματικό Κέντρο
Η υιοθέτηση του δυναμικού μοντέλου ΠΔΕΑ, θα συμβάλλει στην Τοπική Υπεροχή και την Παγκόσμια Προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο νησί.
    Όμως η διοικητική-οικονομική εξάρτηση των Πνευματικών Κέντρων,   από τους Δήμους δεν επιτρέπουν περιθώρια σε ότι αφορά τον τρόπο λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων.
Αλλά και οι Δήμοι  αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα εξάρτησης  από την κεντρική  διοίκηση.
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ                   
  Η ερευνητική μέθοδος  που ακολουθήσαμε  μας βοήθησε  να διαπιστώσουμε  αν  και κατά πόσο η διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και ποιες είναι οι δυνατότητες βελτίωσης μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα  οι διοικητικές δομές, λειτουργούν συγκεντρωτικά και κάθετα. Η ανεπαρκής κρατική επιχορήγηση προς την Περιφέρεια για πολιτιστικές δραστηριότητες  βαίνει συνεχώς μειούμενη.
  Η ανεπάρκεια της πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα σε όρους νομοθεσίας, προώθησης, χρηματοδότησης των φεστιβάλ και οι ελλιπείς πρακτικές μάνατζμεντ, αναδεικνύονται σε μείζονος σημασίας προβλήματα.(Paraskevopoulou,2006:57-58) 
Το χορηγικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν λειτούργησε ποτέ ομαλά και αποδοτικά, η χορηγία ταυτίζεται κακώς με τη διαφήμιση, ελάχιστοι γνωρίζουν τι προβλέπει ο σχετικός νόμος, απουσιάζει η χορηγική συνείδηση ανάμεσα στους ευκατάστατους συμπολίτες και τις επιτυχημένες εταιρείες, ενώ οι πρόσθετες ρυθμίσεις για τη χορηγία, που ενσωματώθηκαν στο  φορολογικό νομοσχέδιο, έκαναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Άρθρα των Μαργαρίτα Πουρναρά και Bανέσσα Θεοδωροπούλου για την εφημερίδα «Καθημερινή», Κυριακή 11/07/2010
Την ελλιπή δημόσια  χρηματοδότηση μπορούν να καλύψουν ο εθελοντισμός, κάτι που για το ΔΦΦΛ αποτελεί μέρος του θεσμού,  και οι ιδιωτικές χορηγίες που θα εξασφαλιστούν και θα αξιοποιηθούν με βάση τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος όπως προαναφέρεται..
Η υιοθέτηση και εφαρμογή του μοντέλου ΠΔΕΑ1, μέσα από έναν ολοκληρωμένο πολιτιστικό σχεδιασμό, θα συμβάλει αποφασιστικά στην  πολιτιστική βιωσιμότητα του  θεσμού.
Τις συνέπειές της  οικονομικής κρίσης, κανένα οικονομικό μέτρο δεν μπόρεσε να   αντιμετωπίσει. Μοναδικό όπλο  είναι ο πολιτισμός διότι είναι αξία διαχρονική, άφθαρτη και  έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.
 Μέσα από την πολιτιστική δράση θα αναπτυχθεί ο εθελοντισμός, θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και θα υπάρξουν προοπτικές ανάπτυξης τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………..
 
       1Η πολιτιστική δραστηριότητα «ΔΦΦΛ» εξετάστηκε με βάση το επιστημονικό μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» και τις αρχές του γενικού συμφέροντος του Γ.Γκαντζιά (Ο πολιτισμός στην Ψηφιο-επικοινωνιακή Παγκοσμιοποίηση-Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Θεσ/νίκη2007) , Πολιτιστική πολιτική, χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη (2010: 40-44)  και  την παρουσίαση της πολιτιστικής δραστηριότητας «ΜΗΔΕΙΑ» της  Ε. Μπιτσάνη (ΕΔΥ,Θ.Ε.ΔΠΜ51,ΕΑΠ,2008)
 
 
                                     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Donald Getz,1997event_management_& event_tourism, εκδ.Cognizant­_Communication_Corp
EliotT.S,1948  Notes_toward_a_definition_of_Culture, Ed. Horst Frenz, Elsevier Publishing Cο.,Amsterdam,1969
Feagin_J.,Orum_A.,Sjoberg_G_1991:A_case_for_case_study,Univ_Of_Norfh_Kalifornia
Hansen_K.,Klaic_D.,Bollo_A., Di_Stefano_E.,Bacchella_U.:Festival: Challenges_of_Growth,_Distinction,_Support_Base and_Internationalization,2003, www.tartu.ee/festivalbook.(11-2-12)
Paraskevopoulou_J.,2006 “Modern_Cultural_Festivals_in_Greece_and_Barriers_to_their_Development.

Raymond_william,1976 Λέξεις κλειδιά: Ένα λεξιλόγιο του πολιτισμού και της κοινωνίας. 

Αν.εκδ Ν.Υόρκη: Οξφ.,1983
The_International_Dictionary_of_Event_Management:2001
Yeoman_Ι,Robertson_M,Ali-Knight_J. et al.2004,«Festivals_and_Events_Management»:an_International_Perspective, Oxf
Αικ.Κοσκινά-Γλύτση,1992«Πολιτιστική_Πολιτική_και_Διοίκηση»Πατρα_ΕΑΠ
ΓκαντζιάςΓ.:2007 Ο πολιτισμός στην Ψηφιο-επικοινωνιακή Παγκοσμιοποίηση (Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών_Θεσ/νίκη), -Πολιτιστική πολιτική, χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη(2010: 40-44)  
 Δημήτρης_Γκούσκος,Τεχνολογική_και_Επιχειρησιακή_Διοίκηση_Τηλεπικ/κών_και_Πληροφοριακών_
Συστημάτων     http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/metaptyxiaka/strathgikes_diktywn/case_studies/dioik_
oikon/lectures/03%20-%20PEST,%20SWOT%20analysis.pdf σελ5-14,(15/2/12)

Ευγενία_Μπιτσανη,2008,ΕΔΥ,Θ.Ε.,ΔΠΜ51,ΕΑΠ.
ΚαραχάληςΝ.,ΚυριαζόπουλοςΕ.,ΛουράντοςΝ.,2005,«Η_επαναχρησιμοποίηση_βιομηχανικών_
χώρων
_σε_λιμάνι»,Εκδ. Διόνικος,Aθήνα
 ΚόνσολαΘ._ΙωαννίδηςΓ.,2005,«Οι_Πολιτιστικοί_Θεσμοί_στη_Διαδικασία_Αναζωογόνησης_των_
πόλεων: Τα_νεωτερικά_φεστιβάλ»,Αθήνα

Μ. Βινιεράτου, 1992 «Πολιτιστική_Πολιτική_και_Διοίκηση» Πάτρα_ΕΑΠ
ν.3525/2007
ν.3852/10
Τεγόπουλος–Φυτράκης16η_έκδοση
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.(10-2-12)
http://www.lefkasculturalcenter.gr/festival.php(13-2-12) 
http://www.ketepo.gr/
 
 
 
 
 
 
 
 


  

                                                             ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
          ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
 
    Γεννήθηκε στη Δορβιτσά , Δ.Δ. Πυλήνης,  του Δήμου Ναυπακτίας , Αιτωλοακαρνανίας.
 το 1958 και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα (Πετρούπολη).
  -Παντρεμένος με την Ελένη Ματθαίου, τραπεζικό υπάλληλο και  πατέρας δύο κοριτσιών.
- Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός και με αυτή την ιδιότητα εργάζεται από το 1985 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στον Πάροχο Αεροναυτιλίας στον  κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας, με μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία) ,  σε συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Σήμερα: Προϊστάμενος Υποστήριξης των Συστημάτων Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, στον Πύργο Ελέγχου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
-Επίσης: Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν. Αθηνών , της ΑΣΠΑΙΤΕ και Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΑΠ στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.
-Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Επαγγελματικής και Επιστημονικής  Ένωσης  των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, με 15ετη παρουσία στο
 Δ.Σ. της Ένωσης.
-Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της ιδιαίτερης πατρίδας του ο οποίος στα 52 χρόνια  συνεχούς παρουσίας και δράσης του έχει να επιδείξει σημαντικό πολιτιστικό και εκδοτικό έργο.
 
 
 
                                                                                    e-mail: rambilly@hotmail.com